NoteZilla 8.0.30

NoteZilla 8.0.30

Conceptworld Corporation – 4MB – Shareware –
5 Stars User Rating
Take quick notes, tasks or appointments on attractive sticky notes on your Windows Desktop. These sticky notes look like 3M Post-It(r) Notes. Stick them to websites, documents, programs or any other window.

If the desktop gets too messy, you can neatly arrange them into virtual memoboards (folders). Finding a note back is extremely fast. Send these stickies to your coworker over network or as email (if coworker offline). Tag each note based on contexts, topics or projects.

The new "Notes Browser" lets you to categorize, arrange and view notes very conveniently. Password protect notes to keep secured information in them. Other features include support for notes skins, color, transparency, advanced text formatting, spell checker, find-as-you-type, hotkeys, attach files, note priority, stay on top, drag and drop notes.

NoteZilla lets you to synchronize notes with your favorite PDA Handheld or Mobile Device via Microsoft Outlook. You can also synchronize directly with a Palm OS device.

Tổng quan

NoteZilla là một Shareware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Conceptworld Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của NoteZilla là 8.0.30, phát hành vào ngày 22/11/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/08/2007.

NoteZilla đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 4MB.

Người sử dụng của NoteZilla đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho NoteZilla!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có NoteZilla cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Conceptworld Corporation
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản